Аюулгүй ажиллагаа

ЮниГаз ХХК-ийн хэмжээнд ШНХ аюулгүй ажиллагааг хангах үйл ажиллагаа нь дараах үндсэн чиглэлүүдээр явагдаж байна.

 • Хэрэглэгчдийн хийн түлшний  аюулгүй ажиллагааг хангах
 • Аюулгүй ажиллагааг хангахад зориулагдсан тоног төхөөрөмжүүдийг нэвтрүүлэх
 • Аюулгүй ажиллагааг хангах болон гамшгийн үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан мөрдөх
 • Тоног төхөөрөмжүүд болон хэрэглэгчид, ажиллагсадад тавигдах аюулгүй ажиллагааны шаардлагын биелэлтэнд хяналт тавих
 • Ажиллагсадын мэдлэг боловсрол, ур чадварыг дээшлүүлэх, хариуцлагыг өндөржүүлэх

Хэрэглэгчдийн  хийн түлшний  аюулгүй  ажиллагааг  хангах  чиглэлээр

 • Хэрэглэгчдэд зориулсан тараах материал, нэвтрүүлэг  бэлтгэх
 • Хэрэглэгчдэд зориулсан гарын авлага, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа  бэлтгэх
 • Автомашиныг ШНХ-н нэмэлт тоног төхөөрөмжөөр тоноглох талаар стандарт боловсруулахад оролцох
 • Тээврийн хэрэгсэлд  ШНХ ашиглаж буй хэрэглэгчдэд  7 хоногт 2  удаа тохиргоо үйлчилгээ хийх,  зөвлөгөө өгөх
 • Такси баазууд болон хэрэглэгчдэд  тогтмол сургалт явуулах
 • Ахуйн хэрэглэгчдийг ШНХ-гээр хангахад тавигдах шаардлагыг боловсруулах

Аюулгүй ажиллагааг хангахад зориулагдсан тоног төхөөрөмжүүдийг нэвтрүүлэх

 • Амгалан дахь ХЦС, АХЦС-уудад  хийн алдагдлыг мэдрэх, дохиолох иж бүрэн систем байрлуулсан.
 • Савны хэт халалтаас хамгаалан хөргөлтийн болон галын  усан сан /300 м3 багтаамжтай / байгуулсан. Энэ нь гал унтраах зориулалтаар ашиглах боломжтойгоор төлөвлөгдсөн.
 • Аваар ослын үед савнаас хий гадагшлахыг зогсоох зориулалт бүхий аваарын хавхлаг байрлуулсан. Энэ нь хийн удирлагын механизмаар ажилладаг ба зөвхөн Амгаланд гэхэд 8 байрлалаас удирдан ажиллуулах боломжтой.
 • Газар хөдлөлтийг мэдэрч аюулаас сэргийлэх төхөөрөмж
 • Ашиглагдаж буй бүх тоног төхөөрөмжүүд тэсрэлтээс хамгаалагдсан
 • Аянга зайлуулагч болон газардуулгын иж бүрэн хамгаалттай

Аюулгүй ажиллагааг хангах болон гамшгийн үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан мөрдөх

 • Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаанууд
 • Ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаанууд
 • Технологийн үйл ажиллагааны үеийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа
 • Гал гарах болон хий алдах үед авах шуурхай арга хэмжээний төлөвлөгөө
 • Гамшгийн үед ажиллах ерөнхий төлөвлөгөө
 • Аюулгүй ажиллагааг хангах сургалтын хөтөлбөр боловсруулах
 • Хэрэглэгчдэд зориулсан зааварчилгаа болон гарын авлага бэлтгэх

Тоног төхөөрөмжийн  болон хэрэглэгчид,  ажиллагсадад тавигдах аюулгүй ажиллагааны  шаардлагын  биелэлтэнд хяналт тавих

 • Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний болон аюулгүй ажиллагааны хяналт шалгалтын график  гарган мөрдөх
 • Тоног төхөөрөмжийн үзлэгийг өдөр бүр хийх
 • Аюулгүй ажиллагааны үзлэг шалгалтыг 10 хоног тутамд хийх
 • Сарын бүрийн эцэст нэгдсэн үзлэг хийх
 • Ажиллагсадаас аюулгүй ажиллагааны талаархи мэдлэгийн шалгалтыг сар бүр авах

Ажиллагсадын мэдлэг боловсрол, ур чадварыг дээшлүүлэх, хариуцлагыг өндөржүүлэх чиглэлээр

 • Ажилд  авахдаа сургалт явуулж шалгалт аван шалгаруулалт хийх
 • Ажиллагсадад анхан болон давтан, өдөр тутмын зааварчилгааг  байнга өгөх
 • Мэргэжлийн сургалтыг анхан ба давтан хэлбэрээр явуулж атестатчилах
 • Даралтад савтай  ажиллах эрхийн сургалтанд ажиллагсадыг хамруулах
 • Ажиллагсадыг хөдөлмөр хамгаалалын хувцас, зориулалтын багаж хэрэгслээр хангах