ХИЙН ТҮЛШНИЙ ЯЛГАА

Шингэрүүлсэн нефтийн хий

Liquefied Petroleum Gas
  • Пропан (C3H8)
  • Бутан (C4H10)

Байгалийн хий

NG: Natural Gas
  • Метан (C2H6)
  • Этан (CH4)

Нүүрсний хий

DME: Dimethyl ether
  • CH3OCH3
  •