Аюулгүй ажиллагаа

ЮниГаз ХХК-ийн хэмжээнд ШНХ аюулгүй ажиллагааг хангах үйл ажиллагаа нь дараах үндсэн чиглэлүүдээр явагдаж байна.

Хэрэглэгчдийн хийн түлшний аюулгүй ажиллагааг хангах
Аюулгүй ажиллагааг хангахад зориулагдсан тоног төхөөрөмжүүдийг нэвтрүүлэх
Аюулгүй ажиллагааг хангах болон гамшгийн үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан мөрдөх
Тоног төхөөрөмжүүд болон хэрэглэгчид, ажиллагсадад тавигдах аюулгүй ажиллагааны шаардлагын биелэлтэнд хяналт тавих
Ажиллагсадын мэдлэг боловсрол, ур чадварыг дээшлүүлэх, хариуцлагыг өндөржүүлэх
Хэрэглэгчдийн хийн түлшний аюулгүй ажиллагааг хангах чиглэлээр

Хэрэглэгчдэд зориулсан тараах материал, нэвтрүүлэг бэлтгэх
Хэрэглэгчдэд зориулсан гарын авлага, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа бэлтгэх
Автомашиныг ШНХ-н нэмэлт тоног төхөөрөмжөөр тоноглох талаар стандарт боловсруулахад оролцох
Тээврийн хэрэгсэлд ШНХ ашиглаж буй хэрэглэгчдэд 7 хоногт 2 удаа тохиргоо үйлчилгээ хийх, зөвлөгөө өгөх
Такси баазууд болон хэрэглэгчдэд тогтмол сургалт явуулах
Ахуйн хэрэглэгчдийг ШНХ-гээр хангахад тавигдах шаардлагыг боловсруулах
Аюулгүй ажиллагааг хангахад зориулагдсан тоног төхөөрөмжүүдийг нэвтрүүлэх

Амгалан дахь ХЦС, АХЦС-уудад хийн алдагдлыг мэдрэх, дохиолох иж бүрэн систем байрлуулсан.
Савны хэт халалтаас хамгаалан хөргөлтийн болон галын усан сан /300 м3 багтаамжтай / байгуулсан. Энэ нь гал унтраах зориулалтаар ашиглах боломжтойгоор төлөвлөгдсөн.
Аваар ослын үед савнаас хий гадагшлахыг зогсоох зориулалт бүхий аваарын хавхлаг байрлуулсан. Энэ нь хийн удирлагын механизмаар ажилладаг ба зөвхөн Амгаланд гэхэд 8 байрлалаас удирдан ажиллуулах боломжтой.
Газар хөдлөлтийг мэдэрч аюулаас сэргийлэх төхөөрөмж
Ашиглагдаж буй бүх тоног төхөөрөмжүүд тэсрэлтээс хамгаалагдсан
Аянга зайлуулагч болон газардуулгын иж бүрэн хамгаалттай
Аюулгүй ажиллагааг хангах болон гамшгийн үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан мөрдөх

Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаанууд
Ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаанууд
Технологийн үйл ажиллагааны үеийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа
Гал гарах болон хий алдах үед авах шуурхай арга хэмжээний төлөвлөгөө
Гамшгийн үед ажиллах ерөнхий төлөвлөгөө
Аюулгүй ажиллагааг хангах сургалтын хөтөлбөр боловсруулах
Хэрэглэгчдэд зориулсан зааварчилгаа болон гарын авлага бэлтгэх
Тоног төхөөрөмжийн болон хэрэглэгчид, ажиллагсадад тавигдах аюулгүй ажиллагааны шаардлагын биелэлтэнд хяналт тавих

Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний болон аюулгүй ажиллагааны хяналт шалгалтын график гарган мөрдөх
Тоног төхөөрөмжийн үзлэгийг өдөр бүр хийх
Аюулгүй ажиллагааны үзлэг шалгалтыг 10 хоног тутамд хийх
Сарын бүрийн эцэст нэгдсэн үзлэг хийх
Ажиллагсадаас аюулгүй ажиллагааны талаархи мэдлэгийн шалгалтыг сар бүр авах
Ажиллагсадын мэдлэг боловсрол, ур чадварыг дээшлүүлэх, хариуцлагыг өндөржүүлэх чиглэлээр

Ажилд авахдаа сургалт явуулж шалгалт аван шалгаруулалт хийх
Ажиллагсадад анхан болон давтан, өдөр тутмын зааварчилгааг байнга өгөх
Мэргэжлийн сургалтыг анхан ба давтан хэлбэрээр явуулж атестатчилах
Даралтад савтай ажиллах эрхийн сургалтанд ажиллагсадыг хамруулах
Ажиллагсадыг хөдөлмөр хамгаалалын хувцас, зориулалтын багаж хэрэгслээр хангах

Шинэ мэдээ